پست های ارسال شده در آبان سال 1384

با همهء لحن خوش آواييم                                    دربه در کوچه تنهاييم ای دو سه تا کوچه زما دورتر                                 لعلهء تو از همه پر ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 5 بازدید